+48 797 797 069
+48 34 368 96 09

Kompleksowa obsługa podatkowo prawna

Usługi

Księgowość

Nasze biuro świadczy kompleksowe usługi księgowe na rzecz firm działających na podstawie każdej formy opodatkowania. Naszą specjalnością jest pełna księgowość, która umożliwia dokładną kontrolę oraz analizę przedsiębiorstwa, wskutek czego zarządzanie firmą staje się bardziej efektywne. Oferujemy wysoką jakość usług oraz indywidualne podejście do klienta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ogromnemu zaangażowaniu w powierzone nam zadania jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom naszych klientów. Poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych sporządzamy też deklaracje podatkowe, sprawozdania i raporty, zajmujemy się opracowaniem planu kont, rozliczeniami ZUS oraz reprezentowaniem podatnika przed organami państwowym.

Obsługa karowo- płacowa

Obowiązki kadrowo- płacowe ze względu na złożoność i częste zmiany przepisów w zakresie prawa pracy niejednokrotnie przysparzają przedsiębiorcom trudności. Zdarza się bowiem, że jedna osoba nie jest w stanie sama wykonywać wszystkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów. Podstawowe zadania działu kadr i płac wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian w przepisach, a są to:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • wyliczanie podstawy zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON czy GUS.

Obsługa BHP i P.poż

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdego przedsiębiorstwa niezależnie od tego, w jakiej branży funkcjonuje firma. Aby wewnętrzne procedury obowiązujące w zakładzie pracy pozostawały zgodne z wieloma normami prawnymi, a pracownicy spełniali swoje obowiązki w bezpiecznych i komfortowych warunkach, nadzór bhp jest coraz częściej zlecany w ramach stałej umowy zewnętrznym przedsiębiorcom.

Dzięki temu doświadczeni eksperci obejmują w przedsiębiorstwie kompleksowy nadzór bhp nad całą jego działalnością. W ten sposób firma oszczędza czas i pieniądze, a wewnętrzny zespół w pełni skupia się na realizacji własnych zadań. Jesteśmy także specjalistami z zakresu ochrony PPOŻ. Wykonujemy wszystkie obowiązki Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Zapewniamy rzetelną obsługę na najwyższym poziomie, w konkurencyjnych cenach.

Obsługa radcy prawnego

Kancelaria świadczy pomoc prawną w wielu dziedzinach, między innymi takich jak:

 • prawo pracy,
 • prawo cywilne i postępowanie cywilne,
 • prawo handlowe, prawo upadłościowe i naprawcze,
 • kontrakty handlowe i umowy,
 • spory sądowe,
 • zwolnienia grupowe oraz ustawa o związkach zawodowych.

Ochrona własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej to dziś bardzo obszerna dziedzina, której żaden przedsiębiorca nie powinien ignorować. Właściciel firmy winien być jej świadomy i się w niej orientować, przynajmniej w podstawowym zakresie.

Własność intelektualna to wszystko to, co powstało w wyniku intelektualnego procesu i zostało przedstawione w postaci materialnej. Może to dotyczyć:

 • wzorów przemysłowych (wytworów o charakterze praktycznym i estetycznym),
 • wynalazków i wzorów użytkowych (rozwiązań technicznych),
 • znaków towarowych (elementów o cechach niepowtarzalnych budujących renomę produktów),
 • utworów literackich, naukowych, plastycznych, muzycznych, programów komputerowych (utworów chronionych prawem autorskim).

Do elementów składowych przedsiębiorstwa zalicza się: majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, patenty i inne prawa własności przemysłowej np. prawa ochronne ze znaków towarowych. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak właściwie zarządzać tymi prawami zarówno w momencie nabycia, jak i wykorzystania dla różnych celów. Właściwa ochrona dóbr intelektualnych i efektywne zarządzanie prawami do nich, często decyduje o uzyskaniu przez firmę przewagi konkurencyjnej na rynku. Wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej jest konieczna jeśli przedsiębiorcy zajmują się wdrażaniem innowacji, transferem technologii z sektora nauki do sektora gospodarki. Nasze biuro zapewni Państwu obsługę w powyższym zakresie na najwyższym poziomie.

RODO

W świetle stale zmieniających się przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w związku z nowym rozporządzeniem unijnym (RODO) pomagamy naszym klientom w opracowaniu i wdrożeniu niezbędnej dokumentacji wymaganej przez RODO, ustawę o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

W szczególności wspieramy naszych klientów we wszystkich czynnościach związanych z wdrażaniem RODO w przedsiębiorstwie oferując m.in.

 • szkolenia,
 • audyty z zakresu ochrony danych osobowych,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Delegowanie pracowników do pracy za granicą

Delegowanie pracowników do pracy za granicą wymaga dopełnienia określonych formalności regulowanych przepisami prawa – warto mieć to na uwadze, gdyż ich niedopełnienie może być brzemienne w skutkach. Nasz zespół posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze księgowej, podatkowej oraz kadrowej zarówno pracodawców, jak i agencji pracy delegujących swoich pracowników do pracy w Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Francji, Luksemburgu, Austrii.

Oferujemy merytoryczne wsparcie w takich kwestiach kadrowych jak: formularze A1, karty EKUZ, dokumentacja dla delegowanych pracowników oraz pełne wsparcie księgowe, podatkowe i prawne firmom świadczącym usługi w Niemczech i innych krajach UE.

Posiadamy liczne kontakty z biurami rachunkowymi w Niemczech, Szwajcarii, Norewgii, Francji, Luksemburgu, Austrii. Dzięki wiedzy i doświadczenie naszego zespołu, AMP Biuro Podatkowo-Prawne zapewnia swoim Klientom optymalne rozwiązania podatkowo-ubezpieczeniowe, kadrowe i prawne.

Usługi w zakresie płac obejmują:

 • przygotowywanie listy płac oraz pasków wynagrodzeń,
 • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło),
 • przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • rejestracja w ZUS pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A,
 • realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń,
 • konsultacje w zakresie praw kadrowo-płacowych,
 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11).

Usługi w zakresie kadr obejmują:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej,
 • przygotowywanie dokumentów nowemu pracownikowi,
 • zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy,
 • informowanie o kończącym się terminie ważności badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania,
 • przechowywanie i ewidencja dokumentacji związanej z nieobecnościami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność),
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących kar i nagród, premii,
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zajęciami komorniczymi,
 • reprezentacja Klienta przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, PIP lub Urzędu Skarbowego.

Usługi w zakresie ksiąg handlowych obejmują:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (również stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych),
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości, przygotowanie planu kont,
 • badanie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym oraz informowanie Zleceniodawcę o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT, PIT,
 • sporządzanie i wysyłanie do US deklaracji VAT, JPK VAT,
 • informowanie Zleceniodawcy o ewidencjach, które powinien prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,
 • branie udziału w postępowaniu kontrolnym,
 • udzielanie ustnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego,
 • przekazywanie niezbędnych informacji wynikających z ksiąg rachunkowych,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych wymaganych ustawą o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz innych urzędów.

Usługi w ramach księgowości uproszczonej obejmują:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie do US deklaracji VAT, JPK VAT,
 • przygotowanie rocznego rozliczenia działalności,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz innych urzędów,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym,
 • rozliczenia ZUS spółki lub właścicieli.

Usługi prawne

 • ompleksową obsługę i wsparcie organizacyjno-prawne zarządów spółek oraz rad nadzorczych włącznie z dyżurami radców prawnych w siedzibach oraz oddziałach danego podmiotu,
 • doradztwo i porady prawne, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa karnego, prawa handlowego,
 • reprezentację wobec organów administracji publicznej, w tym rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, sądów oraz wszelkiego rodzaju innych organów, instytucji i podmiotów w szerokim spektrum postępowań,
 • sporządzanie opinii, analiz i informacji prawnych z różnych dziedzin prawa,
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych, regulaminów, statutów , uchwał,
 • opiniowanie dokumentów w oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie zadań objętych zadaniami danego podmiotu,
 • opiniowanie i przygotowywanie projektów układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP, regulaminów premiowania, regulaminów przyznawania nagród jubileuszowych,
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych oraz umów z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa,
 • przygotowywanie projektów wniosków, pism, apelacji, skarg, zażaleń oraz wszelkiego rodzaju środków odwoławczych we wszelkiego rodzaju postępowaniach prowadzonych z udziałem zainteresowanego podmiotu,
 • przygotowywanie wniosków i dokumentacji w postępowaniach rejestrowych,
 • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji,
 • doradztwo prawne w zakresie stosowania przepisów ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych i pokrewnych,
 • doradztwo w ramach projektowania propozycji porozumień, układów, ugód,
 • windykację należności.

Usługi BHP i P.POŻ

W ramach pełnionego nadzoru B.H.P. i P.POŻ zobowiązujemy się i ponosimy odpowiedzialność za przeprowadzanie poniższych obowiązków:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy i stanu P.poż,
 • sporządzanie okresowych analiz,
 • informowanie kierownictwa o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawianie wniosków zmierzających do ich usunięcia,
 • wykonywanie szkoleń (wstępnych, okresowych z zakresu B.H.P. i P.poż) oraz wszystkich innych zagadnień w zakresie instruktażu stanowiskowego i opracowania harmonogramów,
 • prowadzenie spraw dotyczących badań wstępnych i okresowych, przydziału odzieży roboczej oraz sporządzanie dokumentacji z wypadów przy pracy,
 • opracowania regulaminów wewnętrznych dotyczących spraw B.H.P. i P.poż,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • uczestnictwo w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu.

Usługi w ramach ochrony własności intelektualnej obejmują:

Prowadzenie spraw w zakresie sporów z dziedziny własności intelektualnej, spraw dotyczących naruszeń patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradztwo w postępowaniach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich. Doradztwo przy sporządzaniu umów cywilnych w szczególności dotyczących praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz danych osobowych. Reprezentacja klientów przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami administracyjnymi. Doradztwo przy transakcjach IP oraz przy tworzeniu strategii ochrony marki i produktu.

Usługi świadczone w ramach w ramach RODO:

 • przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO,
 • szkolenia personelu,
 • weryfikacja opracowanych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zgodności z RODO,
 • weryfikacja środków organizacyjnych (siedziba, personel) i technicznych (sprzęt, aplikacje) wdrożonych w celu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w organizacji,
 • weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem – zakres gromadzonych danych.
AMP